Törüld el, távoztasd, bocsásd meg Istenem minden szándékos és akaratlan vétkeimet, melyeket szóval és tettel, gondolattal, vagy kívánsággal, tudva vagy tudtomon kívül, éjjel vagy nappal elkövettem. Bocsásd meg nekem mindezeket, mint jóságos és emberszerető!

Megvallom neked Uram Istenem és Teremtőmnek, a Szentháromságban egy Istennek: az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek összes bűneimet, melyeket életem összes napjain, minden órájában s az elmúlt napon és éjen át elkövettem, szóval, tettel vagy gondolattal, összes érzékeimmel: látás, hallás, szaglás, ízlés vagy tapintás által, s amelyekkel téged, Istenemet és teremtőmet megharagítottalak; vagy felebarátommal szemben igaztalanul jártam el. Mindezeket bánva, mint büntetésre méltó jelenek meg előtted, Uram Istenem, — könnyek között kérlek, — oldozz föl azoktól és tégy megigazulttá, mint jóságos és emberszerető.

Mindenható Urunk, mennyei Erők és minden test Istene, ki a magasságban élsz, de az alatt levőkre is letekintesz, ki a szíveket és veséket vizsgálod és az emberek titkait bölcsen átlátod; kezdetnélküli s örökkévaló Világosság, kiben nincs változás és árnyéka sincs az átalakulásnak, halhatatlan Királyunk: te fogadd el imádságomat, melyet irgalmasságodban bízva beszennyezett ajkaim most elmondanak. Bocsásd meg vétkeimet, melyeket tettel, szóval vagy gondolattal, tudva vagy tudtomon kívül elkövettem. Tégy a te drága Szentlelked templomává és szabadíts meg a lélek és a test minden tisztátalanságától. Add, hogy ez életnek minden éjszakáját éber szívvel és virrasztó elmével töltsem el, várva a fölkeltét a te egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a mi Istenünk és üdvözítőnk fényes napjának, melyen dicsőséggel ismét eljön, mint a mindenség bírája, hogy kinek-kinek tettei szerint megfizessen. Vajha ne találna akkor eleve és tunyaságba merülten, hanem buzgón és éberen, munkában foglalatoskodva, s annak végeztével vele együtt az isteni dicsőség örömébe és csarnokába jutnék, hol soha nem szűnik meg az ünneplők szava, és kimondhatatlan gyönyörűséget élveznek mindazok, kik arcod kifejezhetetlen jóságát láthatják. Mert te vagy az igazi világosság, ki mindenkit megvilágosítasz és megszentelsz, és minden teremtmény téged énekel, mindörökkön örökké. Amen.

Uram, ne zárj ki engem mennyei javaidból! Uram, szabadíts meg engem az örök kínoktól! Uram, bocsásd meg nekem, amit gondolattal, érzelmeimben, szóval vagy cselekedettel vétettem! Uram, szabadíts meg engem minden feledékenységtől, tudatlanságtól, kislelkűségtől, megkövesült érzéketlenségtől! Uram, ments meg engem minden kísértéstől! Uram, világosítsd meg szívemet, mert elsötétítette azt a gonosz testi vágy! Uram, mint ember vétkeztem, de te mint könyörületes Isten, tekintsd lelkem erőtlenségét és irgalmazz nekem! Küldd segítségemre malasztodat, hogy dicsőítsem szent nevedet! Úr Jézus Krisztus Istenem, jegyezz be engem mint szolgádat az élet könyvébe, és ajándékozz nekem boldog kimúlást! Uram Istenem, bár semmi jót nem tehettem színed előtt, mégis add meg, hogy malasztod által segíttetve jól kezdjek dolgaimba! Áraszd ki Uram szívemre kegyelmed harmatát! Mennynek és földnek Ura, emlékezzél meg rólam, megátalkodott, bűnös és tisztátalan szolgádról a te országodban. Amen.

Uram, fogadd el bűnbánatomat! Uram, ne hagyj el engem! Uram, ne vígy engem kísértésbe! Uram, adj nekem jó érzületet! Uram, add, hogy könnyezzem, a halálra gondoljak s megbánjam bűneimet! Uram, add, hogy gondom legyen bűneim meggyónására! Uram, adj nekem alázatosságot, tisztaságot és engedelmességet! Méltass engem, Uram, hogy teljes szívemből szeresselek, és mindenben a te akaratodat teljesítsem! Oltalmazz meg Uram az igaztalan emberektől, az ördögtől, a szenvedélyektől, s minden egyéb ártalmas dologtól! Uram, te tudod, hogy mindent megtehetsz, amit akarsz, legyen meg bennem is, bűnösben, a te akaratod, mert áldott vagy mindörökkön örökké. Amen.

Úristenünk, ki az embereknek békességedet adtad és legszentebb Lelked ajándékát tanítványaidra és apostolaidra leküldted, s azok ajkait a tüzes nyelvekből kiáradt erőddel megnyitottad, nyisd meg a mi bűnös ajkainkat is, és taníts meg minket arra, hogy kell és miért szükséges imádkoznunk! Kormányozd életünket, ó vihartól űzöttek csendes Kikötője, és jelöld meg az utat, melyen haladnunk kell! Újítsd meg benső részeinkben az igaz lelket és uralkodó Lélekkel erősítsd meg ingatag elménket, hogy életünk minden napján a te jó Lelkedtől szerencsésen vezéreltetve, érdemesekké váljunk parancsaid teljesítésére, s arra, hogy a te dicsőséges, és az emberek cselekedeteinek vizsgálására leendő eljöveteledről mindig megemlékezzünk, s ne essünk a világ gonosz örömeinek tőrébe, hanem erőt nyerjünk jövendő kincseid élvezetét elérni. Mert áldott és dicséretes vagy a te szenteidben, mindörökkön örökké. Amen.

Erők Ura és Istene, s minden teremtmény Alkotója, ki leírhatatlan irgalmad jóvoltából egyszülött Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust küldted le nemünk üdvözítésére, kinek drága keresztje által bűneink adóslevelét szétszakítottad, s a sötétség kezdeteit és hatalmasságait legyőzted; magad, emberszerető Uralkodónk, fogadd el tőlünk is, bűnösöktől e hálaadó és engesztelő imákat. Ments meg minket minden veszedelmes és sötét bűnbeeséstől, s minden lelki romlásunkat kereső látható és láthatatlan ellenségtől. Szegezd át félel¬meddel testünket, és ne hagyd szívünket gonosz gondolatokra és cselekedetekre hajlani, hanem töltsd el lelkünket utánad való vágyakozással, hogy álladóan feléd tekintve, és a tőled jövő világosságtól kalauzolva, s a megközelíthetetlen örök fényt tartva szemünk előtt szünet nélkül való imádást mutassunk be neked: a kezdetnélküli Atyának, s veled együtt kezdetnélküli egyszülött Fiadnak és legszentebb, jóságos és életteremtő Lelkednek most és mindenkor s mindörökkön örökké. Amen.

Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki bűneink iránt hosszantűrő vagy, s elérnünk engedted ezt az órát, melyben az életadó keresztfán függtél, a meg¬tért gonosztevőnek a Paradicsomba való bejutásra utat nyitottál, és haláloddal a halált legyőzted, légy irgalmas hozzánk, bűnös, érdemetlen szolgáidhoz is! Vétkeztünk ugyanis és megszegtük törvényeidet, s nem vagyunk méltók, hogy szemünket fölemeljük és az ég magasságába tekintsünk, mert elhagytuk igazságaid útját és szívünk hajlamait követtük. Mégis, a te hasonlíthatatlan jóságodhoz folyamodunk: Kegyelmezz nekünk, Urunk, a te nagy irgalmad bősége szerint, és tarts meg minket szent nevedért, mert hiábavalósággal telnek el napjaink. Végy ki bennünket ellenségeink kezéből, töröld el bűneinket, és öld ki érzékies gondolatainkat, hogy az ó embert letévén újba öltözzünk, s mint Uralkodónak és jótevőnek neked éljünk, s ezáltal rendeléseidnek szolgálva elérjük amaz örök nyugalmat, melyben az összes üdvözültek élnek. Mert te vagy igazi öröme és vigassága mindazoknak, kik téged szeretnek, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítést zengünk, kezdetnélküli Atyáddal, életteremtő, jóságos Szentlelkeddel együtt most és mindenkor s mindörökkön örökké. Amen.

Oldozd föl Uram, kérünk, kegyességeddel bűneink kötelékeit és szentelj meg minket a Boldogságos és mindenkorszűz Máriának, Isten anyjának, szent jegyesének, a boldog Józsefnek, boldog apostolaidnak, Péter és Pálnak s összes szenteidnek közbenjárása által! Tisztíts meg minket bűneinktől s mindazokat, kik velünk rokoni vagy baráti kötelékben élnek s ékesítsd föl őket erényekkel! Adj nekünk békét és üdvősséget! Tartsd távol tőlünk látható és láthatatlan ellenségeinket! Engedd, hogy a földi javakból annyit birtokolhassunk, amennyi üdvösségünkre válik. Önts szeretetet barátainkba és ellenségeinkbe! Őrizd meg e helységet, tartsd meg szentséges egyetemes főpásztorunkat, s minden elöljárónkat, az összes keresztény népeket s őrizd meg őket s minket is minden ellenségeskedéstől. Legyen rajtunk mindenkor a te áldásod s adj minden elhunyt hívednek örök nyugodalmat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Uram, mennyei király, Vigasztaló, igazságnak Lelke! szánj meg, és irgalmazz nekem, a te bűnös szolgádnak! Bocsáss meg nekem, méltatlannak, és engedd el mindazt, mit ma, mint ember, ellened vétettem, mintha nem is ember, hanem inkább állat volnék, — szántszándékos és akaratlan, tudatos vagy öntudatlan bűneimet, melyeket ifjúságom vagy rossz tanítások miatt elkövettem: ha nevedre esküdtem, vagy gondolatban hiába vettem azt; — ha valakit gyaláztam, vagy haragomban megrágalmaztam; — ha valamiért fölbosszankodtam; — ha szegény jött hozzám és én elutasítottam; — ha felebarátomat megszomorítottam vagy fölingereltem; — ha valakit megítéltem; — ha kérkedtem vagy fölfuvalkodtam; — ha haragudtam, vagy imádságra állván föl, elmém a világ rosszaságain függött; — ha gonoszságot tervezgettem; — ha mértéktelen voltam, vagy megittasodtam; — ha esztelen módon nevettem vagy rosszakat gondoltam; — ha idegen javakat látva, szívemet irigység járta át; — ha illetlenségeket beszéltem, — ha embertársaim bűneit kinevettem, holott az én vétkeimnek száma nincs; — ha az imában szórakozott voltam, vagy bármi egyéb rosszat tettem, mire nem emlékezem, — mert mindezeket s még nagyobbakat is vétettem ellened.
Irgalmazz nekem Teremtőm, Uralkodóm, hanyag és méltatlan szolgádnak, s mint jóságos és emberszerető, emelj föl engem, bocsáss meg és tégy megigazulttá, hogy bár elvetemült, bűnös és megátalkodott vagyok is, békességben térhessek pihenőre, aludjam és nyugodjam. És majd fölébredve az Atyával és az ő egyszülött Fiával együtt imádhassam, énekeljem és dicsőítsem a te legdrágább nevedet, most és mindenkor s mindörökkön örökké. Amen!